top of page

Privacyverklaring 

 

www.concrute.be wordt beheerd door de BV Concrute, met zetel te 9772 Wannegem-Lede, Cieskensstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0766.294.951 (hierna ‘Concrute’). 

 

Concrute vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. 

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. 

 

Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

 

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten. 

 

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 10).

1.   Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

 

Concrute treedt op als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij rechtstreeks of onrechtstreeks een relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

 

Het gaat dus onder andere over de persoonsgegevens van de door onze klanten opgegeven contactpersonen, gegevens van kandidaten, potentiële kandidaten alsook bezoekers van onze website. 

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9. 

 

2.   Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

 

Kandidaten

 

Als u solliciteert via Concrute, spontaan dan wel door te reageren op één van de vacatures op onze website, dan verwerken wij de informatie die u ons zelf verstrekt door middel van uw cv of motivatiebrief.

 

Lopende het aanwervingsproces worden deze gegevens aangevuld met informatie die u ons bezorgd door interviews met ons. In dat geval kunnen wij tevens referenties nagaan waardoor wij eveneens de op die manier bekomen informatie verwerken. 

 

Concrute verwerkt contactgegevens, leeftijd, gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen, werkervaring, burgerlijke staat, referentiegegevens etc.

 

Uw persoonsgegevens worden in eerste instantie verwerkt in het kader van onze recruitmentactiviteiten. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens om een correct profiel van u als kandidaat op te maken. Zo kunnen wij het best inschatten of u geschikt bent voor een bepaalde vacature. 

 

Het aanmaken van dergelijk kandidatenprofiel gebeurt in die zin dan ook steeds met uw toestemming of kadert in ons gerechtvaardigd belang, met name efficiënt de meest geschikte kandidaat selecteren. 

 

 

Potentiële kandidaten

 

Als headhunterskantoor gaat Concrute ook zelf actief op zoek naar potentiële kandidaten. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens zoals deze te vinden zijn op bijvoorbeeld LinkedIn, VDAB of een andere vacaturesite verwerken. 

 

Van potentiële kandidaten worden in eerste instantie enkel de contactgegevens verwerkt. Pas eens een potentiële kandidaat door ons gecontacteerd werd en interesse heeft in onze diensten, wordt er meer informatie verwerkt. Vanaf dat ogenblik wordt de potentiële kandidaat behandeld zoals een ‘kandidaat’ (zie hierboven).

 

Dergelijke verwerkingen zijn in eerste instantie gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het efficiënt contacteren van mogelijke kandidaten. 

 

Klanten

 

Concrute houdt tegens de contactgegevens bij van haar contactpersoon bij haar klanten-opdrachtgevers. Het gaat hierbij steeds louter om de professionele contactgegevens zoals de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon.

 

Deze verwerking kadert in onze gerechtvaardigd  belang, met name het efficiënt in contact treden met onze klanten. 

 

Leveranciers

 

Concrute houdt tegens de contactgegevens bij van haar contactpersoon bij haar leveranciers. Het gaat hierbij steeds louter om de professionele contactgegevens zoals de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon.

 

Deze verwerking kadert in onze gerechtvaardigd  belang, met name het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.

3.   Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

 

Indien u als kandidaat deel uitmaakt van een aanwervingstraject delen wij uw persoonsgegevens met een potentiële werkgever. Dit gebeurt evenwel steeds na overleg en mits uw toestemming. 

 

Voor het overige delen wij uw persoonsgegevens niet met derde partij, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Zo hebben onze IT, cloud- en softwareleveranciers eveneens toegang tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken en zijn steeds gebonden door een geheimhoudingsverplichting. 

 

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen. 

 

 

4.   Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 

Concrute houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Concrute rust. Indien u als kandidaat niet werd weerhouden op het einde van een aanwervingstraject, maar wij van mening zijn u in de toekomst verder te kunnen helpen voor een geschikte vacature dan zullen wij u steeds om uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen bijhouden in onze database. 

 

Indien u onze contactpersoon bent bij een klant of leverancier houden wij uw persoonsgegevens bij om u onze diensten te kunnen verlenen of om deze te kunnen ontvangen. Wij houden de contactgegevens dan ook bij zolang dergelijke relatie tussen u en ons bestaat of zolang u onze contactpersoon bent. 

 

5.   Doorgifte buiten de EU/EER

 

Concrute geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Zo worden uw gegevens steeds bewaard bij Concrute zelf of bij verwerkers gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. 

 

6.   Geautomatiseerde besluitvorming

Concrute neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, of besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst. 

 

7.   Beveiligingsmaatregelen

Concrute verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. 

 

Uw persoonsgegevens kunnen enkel worden ingekeken door de medewerkers van Concrute voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun job. 

8.   Over welke rechten beschikt u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9. 

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. 

 

Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Concrute van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd. 

 

Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Concrute. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. 

 

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist. 

 

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Concrute gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming. 

 

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Concrute.  

 

            Gegevensbeschermingsautoriteit

            Drukpersstraat 35

            1000 Brussel

            E-mail: contact@apd-gba.be  

 

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

9.   Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Concrute onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 

  • Per e-mail: info@concrute.be

  • Per post: Concrute Bv, Cieskensstraat 4 9772 Wannegem Lede 

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op  https://www.concrute.be/privacyverklaring 

 

Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 28 april 2021.      

bottom of page